Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Åsa Alftberg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetslektor Åsa Alftberg

Namn:Åsa Alftberg
E-post:
Telefon: 040-6657964
Hämtställe:79
Besöksadress:Citadellsvägen 7, Rum: Gäddan, Plan 5, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Åsa Alftberg

Mina forskningsområden handlar om kropp och hälsa, främst i relation till åldrande och äldreomsorg, där jag bland annat undersökt hur kulturella föreställningar och normer formar erfarenheter av att åldras. Jag har även varit del av ett projekt som studerat implementering av palliativ vård inom äldreomsorgen. Ytterligare ett forskningsintresse rör funktionshinderområdet, till exempel hörselnedsättning i relation till vardagens ljudmiljöer, samt åldrandet hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. Jag är intresserad av hur kropp och materialitet är delaktiga i människors meningsskapande, och använder mestadels etnografisk metod för att studera detta. Jag är också del av forskningsfältet medicinsk humaniora, och har bland annat undersökt hur medicinsk kunskap förmedlas och rör sig mellan akademin och samhället, t ex genom populärkulturen.Short description in English:

My research concerns body and health, mainly in relation to ageing and elderly care. I have explored lived experiences of ageing and how they are shaped by cultural norms and beliefs. I have also studied the implementation of palliative care in elderly care. Another research area is disablity studies, where I have conducted research about hearing loss and sound environments in everyday life, and also, perceptions of ageing with intellectual disabilities. I am interested in how body and materiality create meaning in everyday life, and I mostly use ethnography in order to study that. Also, I am part of the research field medical humanities, and have for instance examined the circulation of medical knowledge between science and society.