Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Cecilia Ljunggren
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetsadjunkt Cecilia Ljunggren

Namn:Cecilia Ljunggren
E-post:
Telefon: 040-6657038
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Rum: Allmänna sjukhuset, F429, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Cecilia Ljunggren

Cecilia Ljunggren RN RSCN MNSC

Cecilia Ljunggren är leg. sjuksköterska och specialistutbildad barnsjuksköterska. Hon har en Fil mag. med inriktning pediatrik och en masterexamen med inriktning pedagogik från Malmö universitet. Hennes forskningsområden är barns hälsa och ohälsa och drama som pedagogisk metod.

Cecilia är kursansvarig i handledarutbildningen på avancerad nivå. Hon är även kursansvarig, föreläsare och examinator i kurserna handledning och primärvård i sjuksköterskeprogrammet och föreläsare i specialistutbildningen med inriktning barn och ungdomar.

Pågående forskning och utvecklingsprojekt

• Ledarskap och handledning med drama som professionell metod för specialist barnsjuksköterskor. En studie i specialistutbildningen med inriktning barn och ungdomar • Handledning och strukturerade läraktiviteter • Drama som pedagogisk metod

Erfarenhet

Har en klinisk erfarenhet som barnsjuksköterska inom barnakutsjukvården och som skolsköterska på Limhamn i Malmö. Hon har flera års erfarenhet av uppdrag som samtalsledare i kris med inriktning barn och ungdomar i Malmö stad. Hon har även varit verksam på Lunds universitet, Medicinska fakulteten som universitetsadjunkt med uppdrag som kursansvarig, inriktningsansvarig, föreläsare och handledare.Short description in English:

Cecilia Ljunggren is reg. nurse and specialist nurse in pediatric care. She holds a master's degree with a specialization in pediatrics and a master's degree with a specialization in pedagogy from Malmö University. Her research areas are children's health and ill health and drama as a pedagogical method.

Cecilia is responsible for the course in the supervisor training at advanced level. She is also responsible for the course, lecturer and examiner in the courses tutoring and primary care in the nursing program and lecturer in Master’s Programme - Specialist Nurse in Pediatric Care.

Ongoing research and development projects

• Leadership and supervision with drama as a professional method for specialist nurse in pediatric care. A study in Master’s Programme - Specialist Nurse in Pediatric Care • Tutoring and structured learning activities • Drama as an educational method

Experience

Has a clinical experience as a pediatric nurse in pediatric emergency care and as a school nurse at Limhamn in Malmö. She has several years of experience in assignments as a conversation leader in crisis with a focus on children and adolescents in Malmö city. She has also been active at Lund University, Faculty of Medicine as a university lecturer with assignments as course coordinator, director of specialization, lecturer and supervisor.