Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Maria Vidakovic
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Fundraiser Maria Vidakovic

Namn:Maria Vidakovic
E-post:
Telefon: 040-665 70 26
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, , Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Maria Vidakovic

Min uppgift är att attrahera pengar från privatpersoner, stiftelser, företag och entreprenörer som vill vara med på resan att skapa nya möjligheter att bidra till forskningen och nyttan som forskningen kan innebära för samhället, likväl som att stärka relationen till staden och regionen. Jag jobbar mycket nära Rektor Kerstin Tham och Vice rektor för samverkan Charlotte Ahlgren Moritz, liksom många andra på universitetskansliet, samt forskarna och andra delar i verksamheten.

Jag har över 20 års erfarenhet av bankvärlden och som ansvarig för Private Banking och förmögenhetsförvaltning i södra Sverige. Av erfarenhet är både långsiktighet och tålamod viktiga ingredienser för att lyckats.

Donationsmedel möjliggör genomförande av strategiska satsningar som stödjer utvecklingen av våra forskningsområden, vilket i sin tur stärker Malmö Universitet. Vi har en tydlig strategi om att öka andelen forskning med extern finansiering.Short description in English:

My goal is to attract money from individuals, foundations, companies and entrepreneurs who want to participate in the journey to create new opportunities to contribute to the research and the benefits that research can bring to society, as well as to strengthen the relationship with the city and region. I work very closely with Principal Kerstin Tham and Vice-Principal of Co-operation Charlotte Ahlgren Moritz, as well as many others at the University Offices, as well as the researchers and other parts of the business.

I have over 20 years of experience in the banking industry and as responsible for Private Banking and wealth management in southern Sweden. From experience, both long-term and patience are important ingredients for success.

Donations enable us to implement strategic initiatives that support the development of our research areas, which in turn strengthens Malmö University. We have a clear strategy to increase the proportion of research with external funding.