Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Jonas Stier
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Skolutveckling och ledarskap --- Gästprofessor Jonas Stier

Namn:Jonas Stier
E-post:
Telefon: 040-6658471
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Jonas Stier

Jag är gästprofessor (50%) i interkulturella studier vid Malmö universitet. Min forskning här har tonvikt på hur genus och etnisk-kulturell mångfald kommuniceras, konstrueras, hanteras och tillvaratas i förskolan. I övrigt är min forskning socialpsykologisk, med fokus på identitetsskapande, interkulturellt samspel samt fördomar, rasism, (in)tolerans i olika sammanhang. Jag har genomfört en rad samverkansprojekt med industri, civilsamhälle och offentlig sektor och även studerat samskapande inom Horisont-2020-projektet Accomplissh (www.accomplissh.eu). På dessa områden har jag publicerat ett antal böcker, vetenskapliga samt populärvetenskapliga artiklar. År 2012 blev jag professor i sociologi vid Mälardalens högskola. Sedan 2016 är jag forskningsledare och professor i interkulturella studier vid Högskolan Dalarna, där jag också har varit tf prorektor. Det senaste året har jag, tillsammans med Daniel Akenine, nationell teknikchef på Microsoft, redigerat boken Människor och AI - En bok om artificiell intelligens och oss själv. Jag är också en av grundarna till Addai (se addai.org).Short description in English:

I am a visiting professor of Intercultural Studies at Malmö University. Here, my research mainly focuses on the construction and communication of gender and ethnicity as well as on the management of diversity in Swedish preschools. Overall my research is largely social psychological and revolves around identity construction and intercultural interactions in different social and cultural contexts. I am also involved in co-creation projects with civil society, the industry and the public sector. Within the Horizon 2020-project – Accomplissh (www.accomplissh.eu) I have studied approaches to, and obstacles and enablers in co-creation. In these areas, I have written books and scientific articles. Currently, I am the Head of Research and a professor of Intercultural Studies at Dalarna University. Previously, I served as a full professor of Sociology at the School of Health, Care and Social Welfare at Mälardalen University.