Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Jonas Andersson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Urbana studier Byggd miljö och miljövetenskap Universitetslektor Jonas Andersson

Namn:Jonas Andersson
E-post:
Telefon: 040-6658388
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, , Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Jonas Andersson

Utbildad arkitekt, KTH 1990, och disputerad vid samma lärosäte 2011 på en avhandling om arkitektur för äldre personer med långvariga sjukdomstillstånd. Post doc vid Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, i Köpenhamn 2012-2013. 2017 meriterad till docent i arkitektonisk gestaltning vid KTH Arkitekturskola. Åren 2015-2019 utredare och särskilt sakkunnig i byggd tillgänglighet i offentlig miljö vid Myndigheten för delaktighet, MFD. Sedan 15 augusti 2019 anställd som docent i arkitektur och urban gestaltning vid Urbana Studier på MAU. Undervisar i grundutbildningen och bedriver forskning inom funktionshindersområdet med särskilt fokus på tillgänglighet och användbarhet i byggnadsutformningar som främjar delaktighet för alla oavsett ålder och funktionsnedsättning. Expert i nationell och internationell standardisering inom tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättningar, för närvarande utarbetande av en standard kopplad till EU:s kommande tillgänglighetslagstiftning.Short description in English:

Graduated architect at the Royal Institute of Technology, KTH, in 1990. Defended a Ph D thesis on architecture for frail older people with long-term medical conditions in 2011. Post doc studies performed at the Danish Building Research Institute, SBi, in Copenhagen in 2012-2013. In 2017, appointed associate professor in architectural design at the KTH School of Architecture. The period of 2015-2019, research officer and expert on accessibility and usability of the built environment in public buildings at the Swedish Agency for Participation. Since 15 August 2019, employed as associate professor in architectural and urban design at the department for Urban studies at the MAU. Involved in student educational courses and realising research on accessibility and usability of the built environment that promote participation for all people regardless of age and disability issues. Swedish expert in national and international standardisation work on accessibility and usability of the built environment for people with disabilities, currently standardisation work relating to the European Disability Act.