Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Lisa Wallander
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle --- --- Universitetslektor Lisa Wallander

Namn:Lisa Wallander
E-post:
Webb:http://forskarnav.mah.se/ID/HSLIWA (Egen/personlig webbplats)
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Lisa Wallander

Lisa Wallander är fil. dr. (sociologi), universitetslektor i hälsa och samhälle (inriktning kvantitativ metodik) och ansvarig för forskningsprofilen "Bedömning som professionell verksamhet" på Centrum för professionsstudier. Forskningsintressen: kunskapsanvändning i professionell praktik, ”factorial survey approach”, professionssociologi, bedömning och beslutsfattande i socialt arbete, alkohol- och narkotikamissbruk och behandling, kvantitativa forskningsmetoder. Undervisning: forskningsmetoder och teorier/forskning om professionella bedömningar (socionomprogrammen på grund- och avancerad nivå). Lisa är tjänstledig under 2016.Short description in English:

Lisa Wallander (PhD Sociology) is a Senior lecturer in Health and society (quantitative research methods) and responsible for the research profile "Judgements as professional practice" at the Centre for profession studies. Research interests: knowledge use in professional practice, factorial survey approach, judgement and decision-making in social work, substance misuse and treatment, quantitative research methods. Teaching: research methods and theories/research about professional judgements (Social Work Bachelor and Master Programmes). Lisa is on leave during 2016.